جدول محاسبه وزن فلزات

با انتخاب مصالح مورد استفاده و ابعاد و اندازه آن میزان وزن تقریبی آن را بدست آورید.